Интервью Д-р Хангелди Овнука с Джейран Тайебом, экспертом-психологом в ТВ Торонто Туркменсахра — Канада


مصاحبه دکتر خانگلدی اونق با روانشناس خبره جیران طیب در تلویزیون تورنتو ترکمن صحرا تی وی

مصاحبه با جیران طیّب کارشناس روان شناسی
توٚرکمن روحی-روان ایش اؤویری جیران طیّب بیلن تلویزیون گپلشیگی
سلام! … تورنتو ترکمنصحرا تله یایلئمئنا خوش گلدینگیز!
حورماتلی توماشاچی لار! آذاستار-تورنتو ترکمنصحرا تی وی پروگرامئندا «ترکمنصحرادا اچری–ماشغالا قئنچئلئق لاری!» شو گزک گپلشیگیمیز روحی بیلیمی سایکولوژی حاقدا بولوپ گچر. بیشلینگیز یالی جمعیّتچیلیک روحی-روان بیلیمینه آیری دیلده آیتساق؛ سایکولوژی بیلیملری دییلیأر. بو علئم دنیاده خاص اهمیّتلی بیلیملرینگ بیری بولوپ دوریار. جمعیّتچیلیک روحی اؤورنیش علمی نئنگ دوٚشوٚندیریشی شیله: «جمعیتچیلیک روحی اؤورنیش بیلیمی بلی بیر علمی یول بیلن اویلانما یا-دا پیکیرلنمه چأره سی، جمعیتچیلیکده آداملارئنگ اویلانماغی، دویماغی هم قئلئق – حأصیّت لرینینگ یوٚزه چئقماغی بیلن دوٚشیندیریپ بولیار. شیله هم کؤپچیلیگینگ اخلاق – حأصیّتلری، دویغی – پیکیرلری، بللی بیر زامان یا مکانی گؤزاؤنگوٚنه توتمازدان اویلانماق هم جمعیّیتینگ روحی–روانئنی اؤورنمئکدن عبارات بولیار. جمغئیتچیلیک روحی– روانئنی اؤورنمک بیلن بیر خاطاردا کؤپچیلیک آخلاق– حأصیئت لری نینگ بیلیمینی هم اؤورنمک آلاداسی آلئنئپ بارئلیار. شولارئنگ بیر شاخاسی بولسا انسانشناسلئق هم کؤپچیلیک و جمغئیتچیلیک علئملارئنی اؤز ایچینه آلیار. البّته بولاری بیری–بیریندن آیراتینلاشدئریان ینه بیر آقئم، اونونگ متد-تأرلری بولوپ، اولاری آیراتئن بیلیم اوغوری حؤکمونده تاپاووتلانیار.
جیران طیّب آصلی ایران توٚرکمنلریندن بولوپ، اول 1372/ش. یئلدا کنبدکاووس شأهرینده دونیأ اینیأر. اورتا مکدپلرینی اؤز دوغدئق مکانئندا گچیریپ، یوقاری بیلیمینی بولسا آزادشأهر اونیورسیته سینده تماملایار. اول اوقووئنی تاملاندان سونگ دورموش غوروپ ماسترلئق بیلیمینی گچیرمک اوچین تورکیّه شأهرینه گؤچیپ گلیأر. حأضیر اؤز اوقوو هونأری بیلن بیر خاطاردا کؤپچیلیک اولغاملاری بولان اینستاگرام، تلگرام و واتساپ یالی خبر سریشته لرینده آکتیو ایشلری آلئپ بارئپ اؤز ترکمن دورموشئنا ساغدین یاشایئش، باغتلی دورموش تأرلرینی اؤوردیأر. اونئنگ بو آکتیوال ایشلری تورکمن جمغئیتچیلیگینینگ روانشناسلئق و اچری–ماشغالا قئنچئلئقلاری، اساسان هم ترکمن زنان لاری حاقد اؤیت دیر نصیحات و سازلاشئقلی دورموشی آلئپ بارماغی ماصلاحات بریأر. اونونگ دگرلی ماصلاحاتلاری زنان کؤپچیلیکلرینینگ آراسئندا آخلاق آراسسالئغی ساقلاماق، آغزی بیر یاشاماق، تأزه چاتئنجا أر-عایالارئنگ آراسئندا سازلاشئقلی یاشایئش غورماق حاقدا بولوپ گچیأر…..
#روح_روان_ایش_اؤویری #کارشناس_روانشناسی #جیران_طیب
#TT_TV — Toronto Türkmensähra

«Osprey Education Canada Inc» — лучший способ получить доступ к канадисть образованию


Osprey Education Canada Inc
Osprey Education Canada Inc —
اُسپری اجوکیشن» بهترین راه برای پذیرش تحصیلات کانادایی است

«The “Osprey Education Canada Inc” the best way to getting admission to Canadian education.»

Овнук, Х. — Торонто
По Русски:
«Osprey Education Canada Inc» — лучший способ получить доступ к канадисть образованию
«О нас Канадская Аукционная Компания
Канадский академический институт приема называется Оспрей Эджукейщен Кaнaдa Inc., канадская аккредитованная компания, стипендия Канадского образовательного обмена (регистрационный номер -1022693-9). Компания является почетным членом «Торговой палаты Онтарио — Канада», а также членом «Торгово-промышленной палаты Канады и Бангладеш» в Торонто, Онтарио, Канада. Организация присоединилась к ряду образовательных учреждений в 2007 году, чтобы обеспечить качественную поддержку и услуги для обеспечения приема в канадские учреждения, ищущие качественное и дешевое образование в Канаде из Бангладеш. Один находится в столице Дакки, а другой — в Читтагонге. Еще один центр поддержки и обслуживания был создан в 2015 году в Куала-Лумпуре, Малайзия. В настоящее время к компании присоединились Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан и Стамбул (в 2019 году). Это было установлено для облегчения приема в канадские учебные заведения для студентов (особенно школьников и аспирантов), которые принимаются из Сингапура, Малайзии, Туркменистана, Казахстана, Ирана и Стамбула.

«Osprey Training Canada Inc» بهترین راه برای پذیرش تحصیلات کانادایی است-
The «Osprey Education Canada Inc» the best way to getting the admission of Canadian education

@barlyk_oh

https://ospreyeducation.ca/turkmenistan-team/

Osprey Education Canada Inc (https://ospreyeducation.ca/turkmenistan-team/)
Turkmenistan Team — Osprey Education Canada Inc
Ownuk Hangeldi Associate Jalil Babayev Associate

An Englush

📚About Osprey Education Canada Inc.📚 Читать далее «Osprey Education Canada Inc» — лучший способ получить доступ к канадисть образованию

Отражение подвига «Диван Джаханшаха Хагиги» Шах Туркмен, Шах Табриз в мира


دیوان جهانشاه-دکترخانگلدی اونق

Д-р Овнука Хангелди — После публикации стихов «Диван Джаханшаха Хагиги, в Иране в 2014 году, наш народа все еще нне понятся масштабов и важности этого эффекта, что весьма это очень неудачно. В контексте значимости и влияния этой работы мы рассмотрим отдельную статью во втором томе. Первое из его важности состоит в том, чтобы соединить нашу цепочку истории и литературы от до-Махтумкули до античной эпохи. Эта работа в Иране является важной частью истории в периоде Иран туркмен, Это научная работа в Национальном консорциуме и в Библиотечной информационной библиотеке Ирана-Исфахана, а также в базах данных первой, второй, третьей, четвертой и пятой исторических записей Ирана Был опубликован.

Важность того года к году все еще возрастает. Конечно, вполне могут быть некоторые недостатки, но недостатках во втором томе последнего издания, которые будут устранены, и в дополнение к предыдущему документу было проведено более подробное исследование, которая научная работа Минорский, Владимир Фёдорович, и произведение было присвоено его историческому званию, содержащему 500 страниц. Есть.

Эта работа была записана в историческую запись, в которую мы включили изображения и соответствующие ссылки. К сожалению, наша народа все еще погружена в свое историческое пренебрежение, но у этого есть свои причины, которые не упомянуты в этом кратком изложении. В надежде на второе издание, что исторические привязанности нашего народа, турок и туркмен, и потерянный круг нашей истории и литературы, которые после 500 лет разделения двух турок и туркмен, были достигнуты со стороны плохо исследованной исследовательской работы Академии наук Туркменистана. В надежде на второе издание историческое достояние нашего народа, тюрк и туркмен, потерянные цепи нашей истории и литературы и который после 500 лет разделения двух тюрков достигнут благодаря скромной исследовательской работе Туркменской академии наука. Эта деятельность принесла туркменские рукописи из Армению в Туркменистане в усилиях и усилиях туркменских ученых.

Наше цитирование тоже одинаковые стихи, в дополнение к исследованию. Минорский и вещи одного из классиков туркменской «Сайяд-Хемры» также были раскрыты! В то время я отвечал за классификацию произведений, собранных в других странах мира, что наблюдалось на туркменском языке, в связи с неразрывной долей науки истории и литературы нашего народа с турками Азербайджана, кашкаев и всего мира. То же самое, нация с корнем единого огозского фонда, была достигнута. Помимо текстов, автором этой работы было написано и опубликовано историческое исследование его текстов. И это крошечная сдача туркам, которые живут в Иране, чьи родство и братство должны быть усилены и укреплены этими королевскими монархами. Пусть эта книга сделает нацию географической множественностью … уникальной. Эта работа, в одном из самых важных исторических отчетов, показала это в первоклассных центрах мира;

В одной из самых важных исторических записей он был показан в первоклассных центрах мира;

**********

 1. University of Toronto Robarts Library – Toronto, ON M5S 1A5 Canada

(Русск)Библиотека университета Торонто Робартс – в Торонто, ON M5S 1A5 Канада

(فارسی): دانشگاه تورنتو – «کتابخانه روبرت تورنتو»، به شماره: اونتاریو M5S 1A5 کانادا


 1. Princeton University Library – Princeton, NJ 08544 United States
  (Русск)…Библиотека Принстонского университета – Принстон, Нью-Джерси 08544 Соединенные Штаты.

(فارسی): دانشگاه پرینستون کتابخانه – پرینستون، به شماره: NJ 08544 ایالات متحده آمریکا


 1. University of Pennsylvania Libraries – Van Pelt Library – Philadelphia, PA 19104 United States

(Русск)…Библиотеки Пенсильванского университета – Библиотека Ван Пелта – Филадельфия, Пенсильвания 19104 США.

(فارسی): کتابخانه های دانشگاه پنسیلوانیا – کتابخانه ون پلت – فیلادلفیا، به شماره:، PA 19104 ایالات متحده آمریکا


 1. New York University – Elmer Holmes Bobst Library – New York, NY 10012 United States

(Русск): Нью-Йоркский университет – Библиотека Элмера Холмса Бобста – Нью-Йорк, Нью-Йорк 10012 США

(فارسی):دانشگاه نیویورک – نیویورک، المر هولمز بابست، به شماره: NY 10012 ایالات متحده آمریکا


 1. Library of Congress – Washington, DC 20540 United States
  Библиотека Конгресса – Вашингтон, округ Колумбия, 20540 Соединенные Штаты
  (Русск): Библиотека Конгресса – Вашингтон, округ Колумбия, 20540 Соединенные Штаты

(فارسی): کتابخانه کنگره – واشنگتن دی سی، به شماره: 20540 ایالات متحده آمریکا


 1. 6. University of Virginia – University of Virginia Libraries; University of Virginia Library; UVa Library – Charlottesville, VA United States
  (Русск): Университет Вирджинии Библиотеки; Библиотека Университета Вирджинии; UVa Library – Charlottesville, VA Соединенные Штаты

(فارسی): دانشگاه ویرجینیا – کتابخانه های دانشگاه ویرجینیا؛ کتابخانه دانشگاه ویرجینیا؛ کتابخانه UVa – چارلتون ویل، VA ایالات متحده آمریکا

Detail:

Genre/Form: Poetry

Named Person:

Jaḣanshaḣ Ḣăgigi; Jaḣanshaḣ Ḣăgigi

Document Type:

Book

All Authors / Contributors:

نوشته و پژوهش، دکتر خانگلدى اونق = Poems / Jahanshah Hakyky ; [editor], Dr. Hangeldi Ownuk. اونق، خانگلدى. ; Jaḣanshaḣ Ḣăgigi; Khāngildī Ūnuq

Find more information about:

ISBN:

9786003380066 6003380063

OCLC Number:

895501158

Language Note:

Poems in Turkmen with editorial material in Persian and English.Description:

235, 10 pages : illustrations (some color), maps (1 color) ; 25 cm
Other Titles:
Poems
Divan Jahan Shah Haghighi Muzaffar al-Din Jahan Shah ibn Yusuf
Divan Jahan Shah Haghighi
Poems / Jahanshah Hakyky
Responsibility:
nivishtah va pizhūhish-i, Duktur Khāngildī Ūnuq = Poems / Jahanshah Hakyky ; [editor], Dr. Hangeldi Ownuk.

دکتر خانگلدی اونق – تورنتو

На 98-м году жизни умерла народная артистка СССР Мая Кулиева


Archive Photo-bank — artist of the USSR,
the singer Maya Kulieva
АШХАБАД, 1 мая — РИА Новости. В Ашхабаде
на 98-м году жизни скончалась народная артистка СССР, первая в истории
Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений
Мая Кулиева. Об этом написала русскоязычная газета «Нейтральный Туркменистан».
Мая Кулиева училась в Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. В
1941 году стала артисткой Туркменского государственного академического
театра оперы и балета имени Махтумкули. Затем работала оперной
солисткой, главным режиссером и режиссером-постановщиком этого же
театра.
В 1943 году Кулиевой присвоили звание заслуженной артистки
Туркменской ССР, в 1952 году — народной артистки Туркменской ССР, а в
1955 году она стала народной артисткой СССР.

A piece of the book «The poems were written in captivity»


شعار نوشته شده در اسارت-The poems were written in captivity
شعار نوشته شده در اسارت-The poems were written in captivity

Toronto — Dr. H. OWNUK:- A piece of the book «The poems were written in captivity» an EnglishThe incidents and events that have occurred in the prison for the Yakhshi Muhammed are full of tragedy and overflowing with sadness and sorrow. One of the heaviest events that happened to him, losing his father was in jail. Someone who is in a period sitting on the seat of Khani’s level, and he was greeted with a unique, gloriously glorified. He relying on the support of the Russian king and had opened a big front to against a large government like Iran. The father, who would have been welcomed in Baku and Tbilisi with official admiration and with the greatest exception, comes and comes and come on!!!… Today in here; to be witnessed and to see his death in Tbilisi prison, With the loss of his eyes, has fallen out of hand, for Yakhshi-Mohammad, who had the newly-reached to full young time, the disaster was very painful and heavy. The tolerance of imprisonment and torture suffered as a result of his father’s death in prison would’ve to burn his body and soul.

These incidents and emotions are reflected as warp-and-woof textured in his poems. The lines that have been written frequently reminded of his father’s death, is written with dissatisfaction with his relatives or kin-folk, or with a mournful sigh, pessimistic or that you are very engrossed. The waiting, limitlessness in imprisonment together with his father for the presence of the Qadir Ma’med, with to sew the eyes to the doors. Finally, the presence of Qadir Ma’med to the Tbilisi with three of the be asked children after the death of Kyat Khan has been expressed and this relationship would be linked to logical (منطقی) advise by giving «paternal advice» of the Yakhshi Mohammed to for his twin children has looping has continued. Читать далее A piece of the book «The poems were written in captivity»

The Multilingual Web Page Society of Turkmen in Canada — OWNUK H. A. — This web page is probity neutralism / Многоязычном обществе веб-страницы туркменской в Канаде — ОВНУК, Х. А. — Эта веб-страница является честность нейтрализма / وبنشرچند زبانه جامعه ترکمنان در کانادا — اونق، خ. ا. — این وبنشر تابع سیاست بی طرفی است

ELWANYYLDYZ-ЭЛЬВАН ЙЫЛДЫЗ-الوان یئلدئز

The Multilingual Web Page Society of Turkmen in Canada - OWNUK H. A. - This web page is probity neutralism / Многоязычном обществе веб-страницы туркменской в Канаде - ОВНУК, Х. А. - Эта веб-страница является честность нейтрализма / وبنشرچند زبانه جامعه ترکمنان در کانادا - اونق، خ. ا. - این وبنشر تابع سیاست بی طرفی است

The Ignited Mind !

"If you are resolutely determined to make a lawyer of yourself, the thing is more than half done already" - Abraham Lincoln.

~ L to the Aura ~

sustainability. compassion. inspiration.

Power Plant Men

True Power Plant Stories

سارسماز ☮ Сарсмаз ☮ Sarsmaz

و ب گـاه فرهنگی، سیاسی-اجتماعی، ادبی و هنری - - - The Cultural, Social-Political, literature and Arts Web Page

Sef's WiPs

WiPs, Artwork, Promos

Mahnılar

Uçan quşlar sən oxuyan mahnılardır

%d такие блоггеры, как: