Архив рубрики: Biography

Интервью Д-р Хангелди Овнука с Джейран Тайебом, экспертом-психологом в ТВ Торонто Туркменсахра — Канада


مصاحبه دکتر خانگلدی اونق با روانشناس خبره جیران طیب در تلویزیون تورنتو ترکمن صحرا تی وی

مصاحبه با جیران طیّب کارشناس روان شناسی
توٚرکمن روحی-روان ایش اؤویری جیران طیّب بیلن تلویزیون گپلشیگی
سلام! … تورنتو ترکمنصحرا تله یایلئمئنا خوش گلدینگیز!
حورماتلی توماشاچی لار! آذاستار-تورنتو ترکمنصحرا تی وی پروگرامئندا «ترکمنصحرادا اچری–ماشغالا قئنچئلئق لاری!» شو گزک گپلشیگیمیز روحی بیلیمی سایکولوژی حاقدا بولوپ گچر. بیشلینگیز یالی جمعیّتچیلیک روحی-روان بیلیمینه آیری دیلده آیتساق؛ سایکولوژی بیلیملری دییلیأر. بو علئم دنیاده خاص اهمیّتلی بیلیملرینگ بیری بولوپ دوریار. جمعیّتچیلیک روحی اؤورنیش علمی نئنگ دوٚشوٚندیریشی شیله: «جمعیتچیلیک روحی اؤورنیش بیلیمی بلی بیر علمی یول بیلن اویلانما یا-دا پیکیرلنمه چأره سی، جمعیتچیلیکده آداملارئنگ اویلانماغی، دویماغی هم قئلئق – حأصیّت لرینینگ یوٚزه چئقماغی بیلن دوٚشیندیریپ بولیار. شیله هم کؤپچیلیگینگ اخلاق – حأصیّتلری، دویغی – پیکیرلری، بللی بیر زامان یا مکانی گؤزاؤنگوٚنه توتمازدان اویلانماق هم جمعیّیتینگ روحی–روانئنی اؤورنمئکدن عبارات بولیار. جمغئیتچیلیک روحی– روانئنی اؤورنمک بیلن بیر خاطاردا کؤپچیلیک آخلاق– حأصیئت لری نینگ بیلیمینی هم اؤورنمک آلاداسی آلئنئپ بارئلیار. شولارئنگ بیر شاخاسی بولسا انسانشناسلئق هم کؤپچیلیک و جمغئیتچیلیک علئملارئنی اؤز ایچینه آلیار. البّته بولاری بیری–بیریندن آیراتینلاشدئریان ینه بیر آقئم، اونونگ متد-تأرلری بولوپ، اولاری آیراتئن بیلیم اوغوری حؤکمونده تاپاووتلانیار.
جیران طیّب آصلی ایران توٚرکمنلریندن بولوپ، اول 1372/ش. یئلدا کنبدکاووس شأهرینده دونیأ اینیأر. اورتا مکدپلرینی اؤز دوغدئق مکانئندا گچیریپ، یوقاری بیلیمینی بولسا آزادشأهر اونیورسیته سینده تماملایار. اول اوقووئنی تاملاندان سونگ دورموش غوروپ ماسترلئق بیلیمینی گچیرمک اوچین تورکیّه شأهرینه گؤچیپ گلیأر. حأضیر اؤز اوقوو هونأری بیلن بیر خاطاردا کؤپچیلیک اولغاملاری بولان اینستاگرام، تلگرام و واتساپ یالی خبر سریشته لرینده آکتیو ایشلری آلئپ بارئپ اؤز ترکمن دورموشئنا ساغدین یاشایئش، باغتلی دورموش تأرلرینی اؤوردیأر. اونئنگ بو آکتیوال ایشلری تورکمن جمغئیتچیلیگینینگ روانشناسلئق و اچری–ماشغالا قئنچئلئقلاری، اساسان هم ترکمن زنان لاری حاقد اؤیت دیر نصیحات و سازلاشئقلی دورموشی آلئپ بارماغی ماصلاحات بریأر. اونونگ دگرلی ماصلاحاتلاری زنان کؤپچیلیکلرینینگ آراسئندا آخلاق آراسسالئغی ساقلاماق، آغزی بیر یاشاماق، تأزه چاتئنجا أر-عایالارئنگ آراسئندا سازلاشئقلی یاشایئش غورماق حاقدا بولوپ گچیأر…..
#روح_روان_ایش_اؤویری #کارشناس_روانشناسی #جیران_طیب
#TT_TV — Toronto Türkmensähra

На 98-м году жизни умерла народная артистка СССР Мая Кулиева


Archive Photo-bank — artist of the USSR,
the singer Maya Kulieva
АШХАБАД, 1 мая — РИА Новости. В Ашхабаде
на 98-м году жизни скончалась народная артистка СССР, первая в истории
Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений
Мая Кулиева. Об этом написала русскоязычная газета «Нейтральный Туркменистан».
Мая Кулиева училась в Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. В
1941 году стала артисткой Туркменского государственного академического
театра оперы и балета имени Махтумкули. Затем работала оперной
солисткой, главным режиссером и режиссером-постановщиком этого же
театра.
В 1943 году Кулиевой присвоили звание заслуженной артистки
Туркменской ССР, в 1952 году — народной артистки Туркменской ССР, а в
1955 году она стала народной артисткой СССР.

Жизнь, работ и мероприятий Рахим Махтумович Эсенов


Рахим Махтумович Эсенов
Рахим Махтумович Эсенов

Биография Рахим Махтумович Эсенов

Туркменский писатель, уроженец Западного Туркменистана, участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), член Союза писателей России, член редколлегии газеты «Литературная Россия».
Народный писатель Туркмении Рахим Махтумович Эсенов родился в Ашхабаде в многодетной семье. Фронтовик, участник Великой Отечественной войны. После демобилизации с отличием окончил Туркменский государственный университет. Кандидат исторических наук. Был главным редактором Радиокомитета ТССР, корреспондентом в Совинформбюро (АПН), собкором газеты «Правда» по Туркмении, министром культуры ТССР. Возглавлял Союз писателей Туркменистана, работал секретарём СП СССР. Избирался председателем Общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Туркменистана, председателем Комитета защиты мира. В 1990-е годы работал ведущим научным сотрудником Института истории АН Туркменистана.

Читать далее Жизнь, работ и мероприятий Рахим Махтумович Эсенов

Литературное наследие Ахмеда Ахундова-Гургенли, Автор научной работы: Нурбадов, Касым


Д-р Нурбадов, Касым
Д-р Нурбадов, Касым

Aвтореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.02 — диссертация на тему: «Литературное наследие Ахмеда Ахундова Гургенли»

 • Год: 1994
 • Автор научной работы: Нурбадов, Касым
 • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
 • Место защиты диссертации: Ашгабад
 • Код cпециальности ВАК:
  10.01.02
 • Полный текст автореферата диссертации по теме «Литературное наследие Ахмеда Ахундова-Гургенли»
Диссертации по гуманитарным наукам — http://cheloveknauka.com/literaturnoe-nasledie-ahmeda-ahundova-gurgenli#ixzz41nuuVlgb
Автореферат по филологии на тему 'Литературное наследие Ахмеда Ахундова-Гургенли'
Aвтореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.02 — диссертация на тему:
*******
ТУРКМЕНИСТАН ЫЛЫМЛАР АКАДЕМИЯСЫ МАГТЫМГУЛЫ АДЫНДАКЫ ЭДЕБИЯТ ИНСТИТУТЫ

НУРБАДОВ КАСЫМ

АХМЕТ АХУНДОВ-ГУРГЕНЛИНИН ЭДЕБИ МИРАСЫ
10.01.02 — Хэзирки заман милли эдебияты (Туркмен эдебияты)
ФИЛОЛОГИЯ ЫЛЫМЛАРЫНЫН КАНДИДАТЫ ДИЕН АЛЫМЛЫК ДЕРЕЖЕСИНИ АЛМАК УЧИН ЯЗЫЛАН ДИССЕРТАЦИЯНЫН АВТОРЕФЕРАТЫ- АШГАБАТ — 1994
ТУРКМЕНИСТАН ЫЛЫМЛАР АКАДЕМИЯСЫ МАГТЫМГУЛЫ АДЫНДАКЫ ЭДЕБИЯТ ИНСТИТУТЫ
Голяямa хокмунде
НУРБАДОВ КАСЫМ
АХМЕТ АХУНДОВ-ГУРГЕНЛИНИН ЭДЕБИ МИРАСЫ
10.01.02 — Хэзирки замай милли эдебияты /Туркмен эдебияты/
Филология ылымларынын кандидаты ве докторы диен алымлык дережесини алмак учин язылан диссертациянын
АВТОРЕФЕРАТЫ

Этническая и социальная история населения Южного Туркменистана


Dr. Han Durdy Kurbanov
Dr. Han Durdy Kurbanov
автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему:
Этническая и социальная история населения Южного Туркменистана в эпоху Монгольского владычества (XIII-XIV вв. )
*********************
********
 • Год:
  1993
 • Автор научной работы:
  Курбанов Хан Дурды
 • Ученая cтепень:
  кандидата исторических наук
 • Место защиты диссертации:
  Ашгабат
 • Код cпециальности ВАК:
  07.00.02